Get Adobe Flash player

.

Thứ ba, 04/08/2015 -09:48 AM

Kế hoạch số 59/KH-VKSTC ngày 05/6/2013 thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND

 | 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN VIỆC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ,

CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức".

Thực hiện Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01/3/2013 của Ban chỉ đạo trung ương về việc triển khai Quyết định trên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢICÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH  KSND

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung: Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả” trong ngành KSND.

1.2. Mục tiêu cụ thể đến 2015:

- Triển khai việc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong ngành KSND. Phấn đấu đến năm 2015 ngành KSNDxây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch;

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức trong ngành KSND;

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; 70% Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển công chức.

2. Yêu cầu

- Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách hành chính trong ngành KSNDhiện nay;

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND phải có lộ trình, bước đi thích hợp và phải gắn với quá trình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn  2011 - 2020, phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

3. Các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý và hoàn thiện việc tổ chức công vụ theo hướng gọn, nhẹ, tránh chồng chéo. Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành KSND.

- Triển khai việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị trực thuộc từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các Viện kiểm sát địa phương.

- Tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành KSNDtừ cấp huyện, cấp phòng trở lên. 

- Nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt.

- Ban hành các quy định của ngành KSND về trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức gắn với việc khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, đãi ngộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

- Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở kết quả, hiệu quả công tác; xác định rõ trách nhiệm; thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đánh giá cán bộ, công chức.Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy trình đánh giá cán bộ, công chức trong ngành KSND.

- Đổi mới và thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành KSND.

- Quy định các chế độ, chính sách đãi ngộ liên quan đến việc phát hiện, tuyển chọn, bổ nhiệm, bồi dưỡng và sử dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ của ngành KSND.  

- Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo về cải cách chế độ công vụ, công chức trong Ngành và xây dựng kế hoạch thực hiện

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo về cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện (đã hoàn thành từ tháng 3/2013).

1.2. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, hoàn thành trong tháng 6/2013.

1.3. Lập kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, hoàn thành trong tháng 5/2013.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế về chế độ công vụ, công chức

2.1. Sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện (đã hoàn thành trong tháng 4/2013);

2.2. Tiếp tục sửa đổi Quy định hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong ngành KSND trên cơ sở kết quả sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện, hoàn thành trước tháng 06/2014.

2.3. Xây dựng Quy định về thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh đối với những ngạch công chức do ngành KSND tổ chức. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

2.4. Triển khai xây dựng Đề án về việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án trước tháng 01/2014.

2.5.Xây dựng Quy định về tiêu chuẩn các ngạch công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 06/2014.

2.6. Xây dựng Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 06/2014.

2.7.Xây dựng Quy định về chế độ đánh giá công chức trong ngành KSND gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 5/2014.

3. Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị thuộc VKSND tối cao và các VKSND địa phương

3.1. Tổ chức tuyên truyền trong ngành KSND để thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch. Giao Ban chỉ đạo tuyên truyền ngành KSND chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2013.

3.2. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dântối cao và các Viện kiểm sát địa phương. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

3.3. Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dântối cao và các Viện kiểm sát địa phương. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện từ năm 2014 đến năm 2015.

3.4. Xây dựng danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện từ năm 2013, trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt trước tháng 6/2015.

4. Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nền nếp; xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức

4.1. Xây dựng Quy định về chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

4.2. Xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, các tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quy trình quản lý kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

4.3. Thực hiện cập nhật thường xuyên các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức toàn ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện từ tháng 6/2013.

4.4. Xây dựng Hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê về cán bộ, công chức ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 01/2014.

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

5.1.Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát, trường Đại học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

5.2.Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án thi nâng ngạch công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát, trường Đại học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

5.3. Xây dựng phần mềm tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch công chức trong ngành KSND trên máy vi tính. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

5.4. Xây dựng Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính vào các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức trong ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

6. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, VKS cấp tỉnh, cấp phòng; quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý

6.1. Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm việc tuyển chọn, bổ nhiệm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ trong ngành KSND. Tháng 12/2013 có báo cáo sơ kết một năm việc thực hiện Đề án này.

6.2.Đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, Viện kiểm sát cấp tỉnh, Viện kiểm sát cấp huyện, cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc lựa chọn được người thực chất có đức, có tài; đổi mới phương thức, nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ và việc lấy phiếu tín nhiệm. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng qui định, hoàn thành trước tháng 12/2013.

6.3.Xây dựngQuy định về chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND và tổ chức thực hiện thí điểm. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện từ tháng 01/2014.

7. Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

Xây dựng Quyđịnh về chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ và chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ người có tài trong hoạt động công vụ thuộc ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

8. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ

8.1.Xây dựng Quy định về cơ chế sát hạch và tổ chức thực hiện cơ chế sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát, trường Đại học Kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 01/2015.

8.2.Xây dựng Quy định về chế độ trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức ngành KSND. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học kiểm sát và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 01/2015.

8.3.Kiện toàn, củng cố đội ngũ thanh tra công vụ ngành KSND đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thanh tra và các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 01/2015.

9. Quy định chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành KSND

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, hoàn thành trước tháng 6/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch này, các Viện kiểm sát nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dântối cao xây dựng chương trình công tác để tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Viện kiểm sát nhân dântối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Kinh phí thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND do ngân sách nhà nước bảo đảm. Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ cụ thể được giao, xây dựng dự toán kinh phí gửi về Vụ Kế hoạch-Tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tổng hợp, bảo vệ và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Viện kiểm sát quân sự Trung ương lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Ban chỉ đạo tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương trên đến cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành KSND để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, Viện kiểm sát các cấp kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao) để tập hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và  Ban chỉ đạo Trung ương xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hòa Bình

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:1,726,638
  • Số bài viết:2,787
  • IP của bạn:54.92.202.157